Зразковий режим дня

Прийом дітей, ігри, ранкова гімнастика 7. 00-8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8. 30-8.55
Підготовка до занять 8. 55-9.00
Логопедичні й корекційно-виховні заняття по підгрупах й індивідуально 9. 00-13.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка 10. 00-12.30
Повернення із прогулянки 12. 30-12.40
Підготовка до обіду, обід 12. 40-13.10
Підготовка до сну, денний сон 13. 10-15.00
Підйом, полуденок, Заняття по логопедичній корекції (по завданням логопеда) 15. 00-15.30 15.30-16.30
Прогулянка 16. 30-18.30

Організація навчання й виховання дітей із загальним недорозвитком мовлення

Ефективність корекційно-виховної роботи визначається чіткою організацією дітей у період їхнього перебування в дитячому саду, правильним розподілом навантаження протягом дня, координацією й наступністю в роботі логопеда й вихователя. Відповідно до «Положення про дошкільні установи й групи для дітей з порушеннями мовлення» на кожну спеціальну Зразковий режим дня групу затверджується одна ставка логопеда й дві ставки вихователя.

Режим дня й сітка занять логопеда й вихователя будується з урахуванням вікових, мовних й індивідуальних особливостей дітей, а також розв'язуваних у процесі навчання й виховання корекційних завдань.

На першому році навчання п'ятирічні діти із загальним недорозвитком мовлення не можуть повноцінно оволодівати навчальним матеріалом на фронтальних заняттях з усією групою. Виявляються не тільки відставання в розвитку мовлення, але й недолік уваги, пам'яті, швидка стомлюваність. Тому доцільно для проведення логопедичних, а також частково й виховних занять, ділити групу на дві підгрупи з урахуванням рівня мовного розвитку.

Передбачаються наступні види Зразковий режим дня занять:

- заняття по формуванню зв'язного мовлення

- заняття по формуванню вимови

- заняття по формуванню лексико-граматичних засобів мовлення.

Кількість цих занять міняється залежно від періоду навчання.

У першому періоді навчанняфронтальні заняття (з підгрупою) по формуванню лексико-граматичних засобів мовлення – 2 заняття й розвитку зв'язного мовлення проводяться 2 рази на тиждень. Робота з корекції звуковимови - тільки індивідуально.

У другому періоді навчання мовні можливості дітей зростають: фронтальні заняття по формуванню лексико-граматичних засобів мовлення й розвитку зв'язного мовлення проводяться 3 рази на тиждень, а фонетичні — 1 раз.

У третьому періоді акцент переноситься на розвиток самостійного зв'язного мовлення, активізується робота не тільки по закріпленню поставлених звуків Зразковий режим дня, і по оволодінню дітьми звуковим аналізом і синтезом.

Логопед працює з дітьми щодня 4 академічні години.

У цей час фронтальні заняття проводяться 4 рази на тиждень: 3 рази - по формуванню лексико-граматичних, засобів мовлення й розвитку зв'язного мовлення й 1 раз - по формуванню правильної звуковимови.

Організація занять у першій половині дня

Логопед проводить протягом тижня фронтальні логопедичні заняття (4 - у перший період, 4 - у другий й 4 у третьому періоді) у ранкові години: з першою підгрупою - з 9 до 9.30 і із другою - з 9.30 до 10.00.У цей час вихователь проводить заняття з паралельною підгрупою по наступних видах навчальної діяльності: у першому періоді – 2 заняття по математиці; у другому Зразковий режим дня періоді - 4 заняття (2 по математиці, 2 заняття по аплікації, ліпленню або конструюванню); у третьому періоді - 6 занять, з них 2 - математика, 2 - розвиток мовлення, 2 - аплікація, конструювання або ліплення. Інші навчальні заняття, передбачені навчальним планом, проводяться вихователем із цілою групою відповідно до сітки занять. Тривалість занять 30 хвилин.

Організація роботи в другій половині дня

Вихователь у другій половині дня (15.15 - 15.45) здійснює індивідуальну роботу з окремими дітьми за завданням логопеда. Сюди входять вправи по закріпленню або диференціації поставлених звуків, по розвитку уваги й пам'яті, фонематичного звуку, слуху й сприйняття.

Логопедичні заняття

Логопедичні заняття в спеціальному дитячому саду є основною формою корекційного навчання, на яких систематично здійснюється розвиток всіх компонентів мовлення й Зразковий режим дня підготовка до школи.

Логопедичні (фронтальні) заняття залежно від конкретних завдань й етапів корекції мовлення підрозділяються на наступні типи.

1. Заняття по формуванню лексико-граматичних засобів мовлення:

а) заняття по формуванню словникового запасу;

б) заняття по формуванню граматичного ладу.

Основними завданнями цих занять є розвиток розуміння мовлення; уточнення й розширення словникового запасу; формування узагальнюючих понять; формування практичних навичок словотвору й словозміни; уміння вживати прості розповсюджені речення й деякі види складних синтаксичних структур.

2. Заняття по формуванню звукової сторони мовлення.

Основними завданнями цих занять є: формування правильної вимови звуків; розвиток фонематичного слуху й сприйняття, навичок вимови слів різної звуко-складової структури; контроль за Зразковий режим дня внятністю й виразністю мовлення; підготовка до засвоєння елементарних навичок звукового аналізу й синтезу.

3. Заняття по розвитку зв'язного мовлення.

Основним завданням цих занять є навчання дітей самостійному висловленню.

На основі сформованих навичок використання різних типів речень у дітей виробляється вміння передавати враження про побачене, про події навколишньої дійсності, у логічній послідовності викладати зміст картин або їх серій, складати оповідання-опис.

Весь процес корекційного навчання має чітку комунікативну спрямованість. Засвоювані елементи мовної системи повинні включатися в безпосереднє спілкування. Важливо навчити дітей застосовувати відпрацьовані мовні операції в аналогічних або нових ситуаціях, творчо використовувати отримані навички в різних видах діяльності.

Логопедичні Зразковий режим дня заняття по формуванню лексико-граматичних засобів мовлення й розвитку зв'язного мовлення будуються з урахуванням вимог як загальної дошкільної педагогіки, так і спеціальної. Логопедові треба:

- чітко визначити тему й мету занять;

- виділити предметний і дієслівний словник, словник ознак, який діти повинні засвоїти в активному мовленні;

- відібрати лексичний і граматичний матеріал з урахуванням теми й мети занять, етапу корекційного навчання, індивідуального підходу до мовних і психічних можливостей дітей (при цьому допускається ненормативне фонетичне оформлення частини мовного матеріалу);

- позначити основні етапи заняття, показавши їх взаємозв'язок і взаємозумовленість, і сформулювати мета кожного етапу;

- підкреслити наявність навчального моменту й послідовного закріплення Зразковий режим дня нового матеріалу;

- забезпечити поступову зміну видів мовних і монологічних завдань зростаючої складності;

- включити в заняття різноманітні ігрові й дидактичні вправи з елементами змагання, контролю за своїми діями й діями товаришів;

- при доборі програмного матеріалу враховувати зону найближчого розвитку дошкільника, потенційні можливості для розвитку розумової діяльності, складних форм сприйняття, уяви;

- передбачити прийоми, що забезпечують при індивідуальному підході до дітей залучення їх в активну мовну й пізнавальну діяльність;

- включити регулярне повторення засвоєного мовного матеріалу.

Логопедичні фронтальні заняття по формуванню вимови будуються з урахуванням завдань і змісту кожного періоду навчання.

Специфіка цього виду занять обумовлює підбор лексичного матеріалу, насиченого досліджуваними й правильно вимовними Зразковий режим дня звуками. Виключаються звуки, що змішуються.

У кожному занятті обов'язково передбачаються вправи по закріпленню правильної вимови даного звуку (на матеріалі складів, слів, речень і текстів), розвитку фонематичного слуху, сприйняття, оволодінню навичками елементарного аналізу й синтезу. Обов'язковим є включення завдань по розвитку слухомовної пам'яті.

Всі заняття складаються з декількох етапів, до кожного з яких логопед дає чітку й коротку інструкцію. З огляду на те, що на фронтальні заняття виносяться тільки правильно вимовні звуки, не рекомендується витрачати більше трьох хвилин на вправи, що включають артикуляційну гімнастику. Передбачається поступове ускладнення умов для розрізнення мовних звуків. Відмінною рисою цих занять є Зразковий режим дня також поступове відпрацьовування наявних або пройдених раніше граматичних категорій із пред'явленням вимоги їх правильного фонетичного оформлення.

Індивідуальні логопедичні заняття

Для ефективного використання індивідуальних логопедичних занять необхідні чітка їх організація й гарне знання особливостей мовлення й особистості кожної дитини.

Важливим є облік специфічних проявів дефекту, обумовлених формою мовної аномалії (алалія, дизартрія, ринолалія й ін.).

Ті або інші прояви системного мовного порушення мають різну динаміку подолання й у зв'язку із цим різну виразність на різних етапах корекційного навчання. Визначити найбільш оптимальні терміни для їх подолання (а іноді й попередження), а також послідовність у їхньому усуненні - одне з необхідних умов ефективності індивідуальних Зразковий режим дня занять.

Основне завдання індивідуальних занять полягає в первісному формуванні звукового боку мовлення, що містить у собі комплекс підготовчих артикуляційних вправ; корекцію вимови дефектних звуків, складової структури слова; розвиток фонематичного сприйняття.

Істотною особливістю індивідуальних занять є випереджувальне відпрацювання, артикуляції звуків і початкове їх розрізнення до вивчення на фронтальних логопедичних заняттях; розвиток психічних процесів; зв’язного мовлення; формування лексико-граматичних форм; розвиток дрібної моторики рук.

Підлягаючий вивченню й відпрацьовуванню фонетичний матеріал розподіляється по періодах навчання відповідно до програми.

Важливим стимулом для ефективного усунення недоліків вимови окремих звуків для дітей є можливість швидше включитися в групові заняття, проведені відповідно до Зразковий режим дня програмних вимог.

Особливості індивідуальної логопедичної роботи з дітьми, що страждають на дизартрію

У дітей з дизартрією дефекти звукового боку мовлення обумовлені порушенням іннервації мовного апарату і вимагають завзятої, тривалої корекції.

На індивідуальних заняттях приділяється увага розвитку рухливості органів артикуляції, здатності до швидкого й чіткого перемикання рухів, усуненню супутніх рухів, назального відтінку мовлення. Спеціальна увага приділяється вихованню кінестетичних відчуттів від рухів мовного апарату, їх усвідомленості й довільності. Проводиться комплекс пасивної й активної гімнастики органів артикуляції. Послідовність і тривалість вправ визначається формою дизартрії і її виразністю. У дітей з важким ступенем дизартрії доцільно в першу чергу формувати наближену вимову важких по артикуляції звуків Зразковий режим дня, для того щоб на його основі розвивати фонематичне сприйняття й забезпечити засвоєння програми на групових заняттях. Протягом року необхідно передбачити роботу з уточнення вимови цих звуків й оволодінню в остаточному підсумку повноцінною артикуляцією. Необхідно також звертати особливу увагу на оволодіння повноцінною інтонацією, виразністю мовлення.


documentbahjgfx.html
documentbahjnqf.html
documentbahjvan.html
documentbahkckv.html
documentbahkjvd.html
Документ Зразковий режим дня